Arsenal vs Bayern Munich

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 07:00 - Ngày 19/07/2017