Arsenal vs Chelsea

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 06:40 - Ngày 22/07/2017